Reklamační řád

 

Kontaktní údaje provozovatele e-shopu:
VIP Italian Fashion
Ing.Martina Sochůrková
IČ: 76341283
DIČ: CZ8357060096
sídlo:   Na Dlaskově 94, 25169 Velké Popovice - Brtnice
kontaktní tel:   +420 776 26 79 51
provozní doba: po-pá 9:00 – 17:00
(dále též jen „prodávající“)

Preambule

Reklamační řád účelně upřesňuje postup kupujícího a prodávajícího v případě, že přes veškeré úsilí prodávajícího o zachování vysoké kvality nabízeného zboží vznikne na straně kupujícího oprávněný důvod k uplatnění práv z odpovědnosti za vady prodávaného zboží.

Článek I

Prevence

Při výběru zboží je nutné, aby zvolený druh a velikost výrobku přesně odpovídal potřebám kupujícího. Kupující před zakoupením výrobku vezme v úvahu účel užití, provedení, materiálové složení a způsob ošetřování zboží. Pouze zboží dobře zvolené z hlediska funkčního, sortimentního a velikostního je předpokladem naplnění užitné hodnoty a účelu užití zboží.

Po celou dobu užívání zakoupeného zboží je nutné, aby kupující věnoval dostatečnou pozornost základním pravidlům užívání tohoto zboží. Zvláště je nutné zvážit všechny faktory nepříznivě ovlivňující plnou funkčnost a životnost výrobku, jako např.: nadměrnou intenzitu užívání výrobku, užívání výrobku k nevhodnému účelu.

Další nutnou podmínkou pro zachování dobrého stavu zboží a jeho funkčnosti je jeho pravidelná údržba. Je třeba si uvědomit, že nesprávná nebo nedostatečná údržba zboží podstatně zkracuje jeho plnou funkčnost a životnost.

Článek II

Základní podmínky reklamace

Kupující zboží dle možnosti prohlédne co nejdříve po jeho převzetí a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství.

Prodávající nenese odpovědnost za vady:

a) u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

b) na opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užíváním,

c) u použitého zboží odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím,

d) na zboží, kdy kupující před převzetím věci věděl, že zboží má vadu,

e) způsobené kupujícím nebo třetí osobou, či za vady vzniklé v důsledku nesprávného zacházení, skladování, užívání, apod.,

f) vyplývá-li to z povahy věci, např. uplynutím životnosti zboží.

Prodávající neodpovídá za vady zboží vzniklé po přechodu nebezpečí škody na věci bez zavinění dodavatele, za vady vzniklé mechanickým poškozením, běžným opotřebením nebo v důsledku nesprávného zacházení, skladování, užívání, jakož i za vady způsobené kupujícím nebo třetí osobou.

Uplatní-li kupující právo z odpovědnosti za vady prodaného zboží řádným způsobem je prodávající povinen o reklamaci rozhodnout ve lhůtě do tří pracovních dnů. Do této lhůty se však nezapočítává doba, potřebná k odbornému posouzení vady.

Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je reklamováno zboží kompletní a reklamaci nebrání obecné zásady hygieny. Kupující je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné.

Prodávající je oprávněn odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny.

Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30-ti dnů ode dne uplatnění. Prodávající může v odůvodněných případech s kupujícím dohodnout lhůtu delší. Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo požadovat úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.

Poskytl-li prodávající záruku za jakost zboží nad rámec zákonných povinností, řídí se její uplatnění tímto reklamačním řádem, pokud není v rámci smlouvy kupní či záručním listu uvedeno jinak. 

Článek III

Místo a způsob uplatnění reklamace

Kupující může uplatnit reklamaci zasláním výrobku poštou na adresu prodávajícího. Bez předložení nákupního dokladu zahájí prodávající reklamační řízení jen, pokud kupující jiným věrohodným způsobem doloží, resp. prokáže, že reklamované zboží zakoupil v internetovém obchodě www.vipitalianfashion.com.

Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo z odpovědnosti za vady uplatnil, o způsobu řešení reklamace, jakož i o provedení případné opravy a o době jejího trvání.

Jakmile kupující uplatní některé z práv odpovědnosti za vady zboží, je tímto projevem vázán a nemůže volbu uplatněného práva bez souhlasu prodávajícího změnit, vyjma případu, kdy zvolený způsob není možné realizovat včas.

Článek IV

Lhůty pro uplatnění reklamace

Právo z odpovědnosti za vady musí být uplatněno v záruční době. Reklamaci je nezbytné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání vadného zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem pro odmítnutí reklamace z důvodu uvedeného v čl. II písm. e) reklamačního řádu.

Záruční doba je 24 měsíců a začíná běžet ode dne převzetí zboží. U použitého zboží lze lhůtu pro uplatnění práv z vadného zboží zkrátit na 12-ti měsíců, takovou změnu záruční doby vyznačí prodávající na prodejním dokladu.

Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvaní. Pokud je výsledkem reklamačního řízení výměna reklamovaného zboží, začne běžet záruční doba znovu, a to ode dne převzetí nového zboží. Při výměně vadné součásti se vztahuje nová záruční doba pouze na vyměněnou součást.

Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou po kterou při správném používání a správném ošetřování, včetně údržby, může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání, vydržet.

Článek V

Prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:

a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Kupující má právo u prodávajícího uplatnit právo z vady u spotřebního zboží ve lhůtě 24-ti měsíců od jeho převzetí. V uvedené lhůtě je kupující oprávněn požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu vadné součásti; není-li to možné, může kupující odstoupit od smlouvy. Je-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, tj. zejména vadu lze odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti, má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro výskyt většího počtu vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu nebo o zboží použité, má kupující místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží, má se za to, že zboží bylo vadné již při jeho převzetí.

Článek VI

Právo kupujícího z vadného plnění zakládá taková vada, která vznikne v záruční době, tj. v době 24-ti měsíců po okamžiku přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího, a to pro vady, u kterých se neuplatní odpovědnost prodávajícího za jakost dle č. V tohoto řádu výše.

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo

a) na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějící věci,

b) na odstranění vady opravou,

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d) odstoupit od smlouvy.

Podstatným porušením smlouvy je takové porušení, o kterém smluvní strana již při uzavření smlouvy věděla, nebo musela vědět, že druhá ze smluvních stran by smlouvu neuzavřela za předpokladu, že by takové porušení předpokládala.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo zvolil, a to při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po jejím oznámení. Provedená volba nemůže být kupujícím změněna bez souhlasu prodávajícího, vyjma případu, kdy kupující žádá opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující své právo včas, má stejná práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

V případě opětovného vyskytnutí odstranitelné vady po opravě, nebo v případě většího počtu odstranitelných vad, má kupující právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupení od smlouvy. Opětovným vyskytnutím vady se rozumí výskyt totožné vady 3x po sobě, případně výskyt rozdílné vady 4x po sobě. Větším počtem odstranitelných vad se rozumí současný výskyt minimálně 3 rozdílných vad.

Článek VII

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů (tj. zejména sporů souvisejících s kupní smlouvou) je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.Článek VIII

Reklamační řád byl vypracován ve smyslu zákona č.89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (občanský zákoník) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.

Dozor nad dodržováním povinností vyplývajících ze zákona o ochraně spotřebitele vykonává Česká obchodní inspekce.

Reklamační protokol je dostupný ke stažení zde.