Všeobecné obchodní podmínky

Kontaktní údaje provozovatele e-shopu:
VIP Italian Fashion
Ing. Martina Sochůrková
IČ: 76341283
DIČ: CZ8357060096
sídlo: Na Dlaskově 94, 25169 Velké Popovice – Brtnice
kontaktní tel:   (+420) 776 26 79 51
provozní doba: po-pá 9:00 – 17:00
(dále též jen „prodávající“)

I. Obecná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též jen „obchodní podmínky“) platí pro nákup v internetovém obchodě prodávajícího, provozovaném na internetové adrese www.vipitalianfashion.com (dále též jen „e-shop“), přičemž blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky. Je-li kupujícím spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Kupující, který není spotřebitelem, se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, ve kterém se ho týkají a občanský zákoníkem.

Přijetí nabídky obsahující dodatky či odchylky není považování za přijetí nabídky. Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě vykazující odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy nemá právní účinky.

Dodal-li podnikatel spotřebiteli zboží bez objednávky a ujal-li se spotřebitel držby, hledí se na spotřebitele jako na oprávněného držitele. Spotřebitel není v případě dle věty předcházející na své náklady nic vracet, ani ho o tom vyrozumět.

V případě, že se jedná o dodávku speciálního zboží nebo zboží, které nemá prodávající skladem, nebo zboží v množství, které není obvyklé, může být ze strany prodávajícího požadována úhrada finanční zálohy. O požadavku na úhradu zálohy se prodávající povinen informovat kupujícího bezodkladně. Prodávající je vždy oprávněn požadovat úhradu zálohy na zboží v nabídce prodávajícího takto označené a na zboží upravené dle požadavku kupujícího.

II. Kupní smlouva

Je-li kupujícím spotřebitel, je návrhem kupní smlouvy umístění nabízeného zboží na stránky e-shopu, kupní smlouva v takovém případě vzniká odesláním v rámci e-shopu kupujícím řádně vyplněné objednávky. Prodávající kupujícímu potvrdí přijetí objednávky na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím.

Není-li kupujícím spotřebitel, je návrhem na uzavření kupní smlouvy kupujícím odeslaná objednávka zboží a kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího s tímto návrhem.

Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu závazek dodat kupujícímu objednané zboží a převést na něj vlastnické právo a kupujícímu závazek objednaní zboží převzít a zaplatit prodávajícímu sjednanou kupní cenu.

Tyto obchodní podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupující prohlašuje, že se s těmito obchodními podmínkami a reklamačním detailně seznámil.

III. Dodací podmínky

Zboží dostupné skladem je odesláno zpravidla ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne potvrzení objednávky, v případě platby bezhotovostní formou ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne připsání kupní ceny ve prospěch bankovního účtu prodávajícího. Zboží, které není dostupné skladem, dodá prodávající kompletní, a to nejpozději do 15-ti dnů od potvrzení objednávky resp. úhrady kupní ceny v případě platby bezhotovostní formou, a to za předpokladu, že u objednaného zboží není uvedena lhůta k dodání jiná.

Ceník a možné způsoby doručení jsou dostupné zde.

Cena za doručení  zahrnuje  poplatek za poštovné a balné. Objednané zboží bude zasláno na uvedené jméno a adresu kupujícího v rámci České republiky. Zboží do zahraničí je dodáváno pouze do Slovenské republiky. U zásilek dodávaných v rámci území České republiky nebude prodávající kupujícímu účtovat cenu za dodání zboží v případě, že hodnota objednávaného zboží dosáhne částky 2.000,-Kč a vyšší. U zásilek dodávaných na území Slovenské republiky nebude prodávající kupujícímu účtovat cenu za dodání zboží v případě, že hodnota objednávaného zboží dosáhne částky 150,- Euro a vyšší. 

Prodávající dodá kupujícímu dokumenty a doklady vztahující se k objednanému zboží, které jsou nutné k převzetí a užívání zboží.

IV. Kupní cena a platební podmínky

Ceny zboží v rámci e-shopu jsou uvedeny jako ceny konečné (tj. včetně všech případných daní a poplatků), vyjma zjevných chyb. Jako konečná je rovněž uvedena cena za dodání zboží. Pro zásilky v rámci České republiky je cena zboží uvedena v českých korunách. Pro zásilky na Slovensko bude účtována kupujícímu cena v Eur dle kurzu 27,5 Eur a platba bude provedena také v měně Euro.

Kupní cena vždy odpovídá ceně zboží uvedené v e-shopu v době odeslání objednávky. Prodávající je oprávněn ceny zboží jednostranně změnit, na již odeslané objednávky nemá taková změna ceny vliv.

Způsob úhrady kupní ceny se řídí volbou kupujícího učiněnou v rámci každé objednávky, kdy kupující má možnost volby z následujících variant:

Pro zásilky v rámci České republiky:

a) Paypal a prostřednictvím kreditní karty na Paypal -  systém Paypal nabízí možnost uhrazení kupní ceny zboží kreditní kartou (Visa, Mastercard, American Express, Diners). Pro platbu kreditní kartou na Paypal kupující může a nemusí být v systému Paypal zaregistrován.

b) dobírkou při dodání zboží – kupní cena bude uhrazena kupujícím v hotovosti při převzetí zásilky, a to k rukám dopravce pověřeného dodáním zboží. Úhrada kupní ceny je podmínkou předání zboží.

c) převodem na bankovní účet – kupní cena bude uhrazena kupujícím převodem na účet e-shopu č. 107-3765410267/0100 vedeného u Komerční banky Kupní cena  musí být připsána ve prospěch uvedeného bankovního účtu nejpozději do 7-mi pracovních dnů, v opačném případě bude objednávka  automaticky stornována.

d) online platební kartou – kupní cena bude uhrazena kupujícím v momentě uskutečnění platby online platební kartou přes platební bránu Komerční banky 3D Secure (Global Payments Europe) a zboží bude odesláno následující pracovní den. Platit je možno kartami Maestro, Mastercard, Visa, Visa Electron, Diners Club International.

Pro zásilky v rámci Slovenské republiky:

Veškeré platby  pro zásilky na území Slovenské republiky musí být realizovány v měně Euro.

a) Paypal a prostřednictvím kreditní karty na Paypal -  systém Paypal nabízí možnost uhrazení kupní ceny zboží kreditní kartou (Visa, Mastercard, American Express, Diners). Pro platbu kreditní kartou na Paypal kupující může a nemusí být v systému Paypal zaregistrován.

b) převodem na bankovní účet – kupní cena bude uhrazena kupujícím převodem na eurový účet e-shopu IBAN CZ3701000001150447820267, BIC/SWIFT kód KOMBCZPPXXX vedeného u Komerční banky. Kupní cena  v eurech musí být připsána ve prospěch uvedeného bankovního účtu nejpozději do 7-mi pracovních dnů, v opačném případě bude objednávka  automaticky stornována.

c) online platební kartou – kupní cena bude uhrazena kupujícím v momentě uskutečnění platby online platební kartou přes platební bránu Komerční banky 3D Secure (Global Payments Europe) a zboží bude odesláno následující pracovní den. Platit je možno kartami Maestro, Mastercard, Visa, Visa Electron, Diners Club International.

d) Na dobírku na území Slovenské republiky nezasíláme.

V. Nabytí vlastnického práva, přechod nebezpečí škody

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí ze strany kupujícího na místě dodání sděleného v rámci objednávky kupujícím určeném. Současně s přechodem vlastnického práva přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží.

Stejný následek jako převzetí zboží nastává i v případě, že kupující zboží nepřevezme, a to navzdory skutečnosti, že mu s ním bylo umožněno nakládat. Škoda na zboží vzniklá po okamžiku přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího nemá vliv na povinnost kupujícího zaplatit kupní cenu. Nepřevezme-li kupující zboží ve sjednané lhůtě, je povinen zaplatit prodávajícímu poplatek za uskladnění v obvyklé výši, a to za každý jeden, byť i jen započatý, den prodlení. Prodávající na prodlení s převzetím zboží kupujícího upozorní formou e-mailové zprávy a poskytne mu přiměřenou dodatečnou lhůtu pro převzetí. V případě, že kupující nepřevezme zboží ani v dodatečně stanovené lhůtě, je prodávající oprávněn zboží vhodným způsobem prodat a uplatnit vůči kupujícímu náklady na uskladnění a náklady vynaložené na marné dodání zboží z důvodu nedostatečné součinnosti kupujícího. 

VI. Odpovědnost za vady, reklamace, záruka

Podmínky odpovědnosti prodávajícího za vady, jakož i způsoby uplatnění reklamace, reklamační lhůty, nároky kupujícího z vad zboží, jsou detailně upraveny v reklamačním řádu prodávajícího, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek (dále též jen „reklamační řád“)

Reklamační řád je dostupný zde.

VIII. Právo kupujícího odstoupit od kupní smlouvy

U smluv uzavřených distančním způsobem, má spotřebitel právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14-ti  dnů ode dne převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či zvolený způsob provedení platby. Spotřebitel je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy spotřebitel prodávajícímu odešle nebo předá v uvedené 14-ti  denní lhůtě. V odstoupení od smlouvy uvede spotřebitel datum nákupu nebo číslo prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14-ti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14-ti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od kupujícího na základě smlouvy přijal. Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo nesporně prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal (zboží nelze vrátit formou poštovní zásilky na dobírku).

Zboží musí být vráceno prodávajícímu kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Spotřebitel odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči nebo o poskytování služeb, jestliže digitální obsah byl dodán nebo byly služby splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, o dodávce zboží nebo služby, a to včetně dodávky alkoholických nápojů, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele, o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal, o dodávce novin, periodik nebo časopisů, o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu, uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy je dostupný zde.

IX. Ochrana osobních údajů, archivace kupní smlouvy

Kupující uzavřením kupní smlouvy vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi zákazníků prodávajícího po naplnění kupní smlouvy za účelem marketingu, nabízení dalšího zboží, případné další obchodní spolupráce či dalších smluvních vztahů, a to až do doby, než písemně doručí prodávajícímu svůj nesouhlas s takovým zpracováním.

Prodávající informace o kupujících uchovává v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje kupujících jsou zabezpečeny proti zneužití. Tyto údaje prodávající nepředá žádné třetí osobě, s výjimkou případné zákonné povinnosti sdělení takové informace, a s výjimkou dopravců a poštovních doručovatelů pověřených prodávajícím dodáním zboží, kterým budou sděleny pouze takové údaje, které jsou nezbytné pro doručení zboží.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího doručené prodávajícímu odstranit z databáze.

Kupní smlouvy jsou počínaje jejich uzavřením archivovány prodávajícím, a to i po jejich naplnění. Kupní smlouvy jsou archivovány ve formě, ve které byly uzavřeny. Přístup k archivovaným kupním smlouvám má výlučně prodávající, případně subjekt prodávajícím pověřený archivací. Tito nejsou oprávněni zpřístupnit smlouvy třetím osobám, s výjimkou případné zákonné povinnosti takového zpřístupnění.

X. Řešení spotřebitelských sporů

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů (tj. zejména sporů souvisejících s kupní smlouvou) je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

XI. Elektronická evidence tržeb

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 XII. Závěrečná ustanovení

Název a hlavní charakteristika zboží, které prodávající v rámci e-shopu nabízí je uvedena u konkrétního produktu.
Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku ve smyslu občanského zákoníku nese kupující.
Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.
Pro konkrétní kupní smlouvu jsou tyto obchodní podmínky platné ve znění účinném ke dni uzavření kupní smlouvy.
Tyto obchodní podmínky umožňují kupujícímu, který je spotřebitelem, jejich archivaci a reprodukci.
Dozor nad dodržováním povinností vyplývajících ze zákona o ochraně spotřebitele vykonává Česká obchodní inspekce.
Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 7.7.2015.