Právní upozornění

Copyright

Všechny texty, obrázky, soubory a umělecké práce zveřejněné na těchto webových stránkách jsou chráněny autorským zákonem a jsou ve výhradním vlastnictví VIP Italian Fashion. Obsah stránek VIP Italian Fashion nesmí být kopírován a distribuován bez předchozího písemného souhlasu VIP Italian Fashion, který vylučuje možnost uložení do počítače nebo tisku stránky pro osobní použití. I ochranné známky a loga zobrazené na této stránce jsou majetkem VIP Italian Fashion a nemohou být použita nebo uvedena v žádném případě na jiných internetových stránkách bez předchozího souhlasu VIP Italian Fashion.

Pro takovýto souhlas, kontaktujte VIP Italian Fashion:
Česká republika
e-mail: info@vipitalianfashion.com
web: www.vipitalianfashion.com

Omezení odpovědnosti

Informace na této stránce VIP Italian Fashion jsou poskytovány bez jakékoli záruky, výslovné nebo implikované, jakéhokoliv druhu. V žádném případě VIP Italian Fashion nenese odpovědnost za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody způsobené použitím tohoto webu a informací v něm obsažených. Tyto informace mohou být modifikovány a  aktualizovány VIP Italian Fashion kdykoliv.
V souvislosti se zpracováním údajů, může uživatel vykonávat práva stanovená v  souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních, ve znění pozdějších předpisů.